Proměnné

Proměnná je jedinečné označení datového nebo vstup/výstupního(I/O) prvku.
Proměnné mohou být:

Globální Jsou specifikovány jedinečným jménem v tabulce proměnných, kde ukazují na prvek datového nebo I/O modulu.
Lokální Jsou specifikovány jedinečným jménem v seznamu lokálních proměnných u každého programového bloku. Tyto jsou platné jen v tomto programovém bloku a neukazují jinam. Lokální proměnné se dělí takto:
Vstupní Proměnné, jež jsou očekávány při volání bloku. V programovém bloku je lze číst a můžete si je i modifikovat, jejich hodnota je však mimo blok nezpracovatelná.
Výstupní Proměnné, jež jsou v programovém bloku modifikovány vaším programem. Jejich hodnota je při zahájení práce bloku nepředvídatelná a výsledná se předává mimo blok.
Pracovní Proměnné, jež můžete používat v programovém bloku aniž byste zanechali jejich stopy mimo něj. Jejich hodnota je při zahájení práce bloku nepředvídatelná a výsledná se nepředává mimo blok. Je dosažitelná ve všech krocích programového bloku. Práce s touto pamětí je velmi rychlá, neboť je adresovaná zásobníkovým segmentem.

Pro použití datových modulů si projděte informace o datových modulech.

Typy proměnných

Jsou specifikovány podle rozsahu a použití proměnné tak, abyste i bez znalosti vyšších programových jazyků měli k jejich využití blízko.

B1
(boolean)
Binární informace jednoho bitu. Její hodnota může být "Off" (0), nebo "On" (1).
B8
(byte)
Osmibitová slabika bez znaménka. (0..255)
I8
(Int8, shortint...)
Osmibitová slabika se znaménkem. (-128..-127)
Char Slabika, jež reprezentuje kód znaku ASCII (0..255).
B16
(word)
Dvouslabičná proměnná bez znaménka (0..65.535).
I16
(Int16, SmallInt)
Dvouslabičná proměnná se znaménkem (-32.768..+32.767).
B32
(Double word, DWord)
Čtyřslabičná proměnná bez znaménka (0..4.294.967.295).
I32
(Int32, Integer)
Čtyřslabičná proměnná se znaménkem (-2.147.483.648 .. +2.147.483.647).
B64
(QWord)
8-slabičná proměnná bez znaménka
(0 .. 18.446.744.073.709.551.616).
I64
(Int64)
8-slabičná proměnná se znaménkem
(-9.223.372.036.854.775.808 .. +9.223.372.036.854.775.807).
Comp 8-slabičná proměnná se znaménkem.Narozdíl od Int64 je tato zpracovávána matematickým koprocesorem jako Float(-2^63+1..2^63 -1).
F32 4-slabičný Float známý také jako "Single precission".
F48 6-slabičný Float známý také jako "Float48".
F64 8-slabičný Float známý také jako "Double precission".
F80 10-slabičný Float známý také jako "Extended".

Datová pole a indexování

Všechny typy proměnných mohou být také použity v datových polích (array). Použitelné indexy se zobrazují jako množina [n..m] kde n je použitelný v rozsahu (0..1022) a m v rozsahu (1..1023), n<m. V programu lze jako index použít proměnnou typu B8, B16 nebo B32, tedy bez znaménka. Nejrychleji probíhá zpracování s indexovou proměnnou B32, protože procesor je 32-bitový,

Hodnoty pole typu Char jsou přenášeny v deklarované délce. Je-li znaková sekvence ukončena hodnotou 0, přenáší se jen tato včetně znaku 0.

Globální tabulka proměnných

Tato tabulka je spojovacím článkem mezi programem a jednotlivými datovými a I/O moduly. Definujete-li v programu parametr logického symbolu, pak používáte tag z této tabulky (pokud ne z lokální). Jinými slovy, jedinečné jméno globální proměnné je právě tag z této tabulky. Již nikdy nebudete potřebovat specifikaci programového modulu ani ofset v jeho prostoru, protože tyto údaje jsou popsány právě zde. Proto je důležité, aby Tag (jméno proměnné) byl pro vás výstižný v celém prostoru Vašeho programu.

Editace proměnných

V tabulce proměnných jsou zadávány klávesnicí jen dva textové údaje a to Tag a Comment. Změnu hodnoty prvku tabulky vyvoláte buď Ctrl+levou klávesou myši s kurzorem na prvku nebo dvojklikem na prvku. Pro změnu tagu nepracuje dvojklik. U nové proměnné použijte prázdné cely tabulky a postupujte zleva (od Tagu) doprava (ke Comment). V případě určení typu nebo modulu můžete zopakovat údaj předchozí řádky ve sloupci použitím klávesy Alt+levá myši s kurzorem na určované položce (nikoliv na té předchozí).

Tag Jedinečné jméno globální proměnné. Tímto jménem se budete na proměnnou odkazovat v celém prostoru Vašeho programu. Je dostupné ve všech programových blocích a je nezastupitelné jinou definicí. Délka tagu je do 32 slabik.
Type Typ proměnné dle typů proměnných. Měníte-li tento údaj u proměnné, která je použita v programovém bloku, lze jej změnit jen za cenu ztráty odkazů na tuto v logických symbolech programu a budete na toto nebezpečí upozorněni. Taktéž zneplatníte údaje o použitém modulu a alokaci.
Len Délka proměnné ve slabikách. Tato hodnota je pouze orientační a nelze ji měnit.
Array Specifikace pole proměnných. Podrobnosti zde. Narozdíl od typu rozměry pole můžete měnit ale zvažte změny v programu u již použitých proměnných.
Module Použitý datový modul, do kterého ukazuje proměnná. Můžete jej změnit i u proměnných v programu použitých.
Allocate Alokace v datovém modulu. Kromě I/O modulů je to adresa ofsetu paměti v modulu. U I/O modulů je to specifikace vstupu/výstupu. Program Vám nabídne z daného modulu položky, jež splňují datový typ (je prostor pro jejich délku) a jež nejsou již obsazeny v definici jiné proměnné, čili jeden prvek modulu (alokace) může být adresován jen jednou.

Poznámka: Měníte-li již zadanou adresu, funkce vahledávání nejprve uvolní původně alokovanou, takže ji máte nabídnutou v seznamu.

Comment Jediný nepovinný údaj v definici proměnné, avšak profesionál ví, že pro něj povinný je. Délka 128 slabik komentáře může popsat proměnnou vyčerpávajícím, způsobem.

Třídění seznamu

Kliknutím levou klávesou myši na záhlaví sloupce setřídíte seznam podle tohoto sloupce. Seznam se třídí pouze pro zobrazení, faktické třídění položek nemá smysl. Třídění probíhá podle následujících pravidel.

Tag Klasické třídění řetězce znaků, citlivé k rozdílu velkých a malých písmen.
Type Třídí podle indexu typu v pořadí dle typů proměnných.
Len Třídí podle délky obsazené paměti.
Array Třídí podle počtu prvků pole.
Module Třídí podle indexu, který ukazuje na datový modul. Prakticky v pořadí seznamu, jež je Vám nabídnut v rozvinovacím boxu.
Allocate Třídí podle skutečné adresy. V případě použitého I/O modulu podle indexu v tomto.
Comment Klasické třídění řetězce znaků, citlivé k rozdílu velkých a malých písmen. Nedává v případě komentářů příliš smysl ale třeba budete mít v komentářích systém

Možnosti v kontextové nabídce

Kontextovou nabídku získáte kliknutím pravou klávesou myši v tabulce. Pro některé funkce je nutné kliknout do řádky položky, protože se funkce vztahuje k položce.

Delete variable Vymaže položku, do jejíž řádky jste klikli pro nabídku. Není-li položka použita, funkce ji jen vymaže. Pokud je položka proměnné použita v logických symbolech jako parametr, sdělí Vám tato funkce seznam symbolů, v nichž je alokována. Můžete pak její vymazání odložit nebo uskutečnit.
Sorting case sensitive Zvolí citlivost na velké/malé znaky abecedy pro třídění.
Close table Zavře tabulku proměnných